Aranyosgerend református temploma

 

 

                             

 

                                 

 

 

A Kolozsvár - Marosvásárhely közötti útnak már majdnem a felét megtettük , amikor  Aranyosgerendre érkezünk..  Kőhajításnyira a főúttól , az egykori Kemény-kastély szomszédságában áll  az Árpád-kori templom .

 

                                   

  

                          Hogy könnyebben meg lehessen találni  : 2002-ben  újabb impozáns épületet kezdtek mellé építeni - szebbet , nagyobbat ,  gömbölyűbbet

 

1268-ban Cute tordai várjobbágytól Sámson három fia,Péter,Jakab és Saul megveszi a Gerend nevű földet .1270-ben IV.Béla (1235-1270) fia ,István (1270-1272),  Aranyoslónát és Hadrévet adományozó oklevelében Pétert és Jakabot már Gerendinek nevezi.: „de villa Guerend“  A gerendi ref. templom valószínüleg Gerendi Jakab 1268 utáni építkezése . 1332-ben a Monumenta Vaticana Gerendnek írja a helységet .1339-es végrendeletében Miklós ( „ Comes Nicolaus filius Petri nobilis de Gerend ” ) kiemeli,hogy a gerendi  Szt.Erzsébet- (Gerendi Miklós anyjának neve...) kőtemplomot unokái közös kegyuraságban tartsák meg.1629-től kezdve , amikor Kemény Boldizsár tanácsúr -Kemény János fejedelem (uralkodott 1661-jan1-től-szept.14-ig) apja- Bethlen Gábortól elnyerte a falu egy részét,egészen 1861-ig  - az utolsó , a templom kriptájába temetkező Kemény haláláig- az egyházközség patrónusai a református Kemények voltak

 

A templom homlokzati tornyos, egyhajós, egyenes szentélyzáródású épülete 

románkori alaprajzú, félköríves, pilléres, oszlopos, rézsűs nyugati bejárattal és 

diadalívvel. 

 

                                                    a templom alaprajza                                 
                                                                                         

             

                                  nagyítva  

 

 

    

A levél-és rozettadíszes sekrestyeajtó fölötti ,1290-ből való felirat a templom akkori papjaként Istvánt nevezi meg : „ ISTAM CAMERAM (a)EDIFICAVIT STTEPHA(nu)S  SACERDOS ANNO  D(omin)I  M°.CC.XC.“   

A külső déli falon 1949-ben megtalált kőlapot 1982-ben a toronyaljba vitték át.Felirata : „ANNO  D(omi)NI M°CC°XC° NONO SAULUS ARCHIDIACO(nus) DE TORDA PETRUS COMES FILII SA(m)SONIS NICOLA(us) FILI(us) E(ius)DEM P(etri) (a)EDIFICAVERU(n)T ECC(lesi)AM IN HONORE BEAT(A)E ELIZABETH(ae) (szószerinti fordításban : Az úr 1299. esztendejében Saul,tordai Főesperes, Péter ispán , Sámson fiai , Miklós,ugyanannak a Péternek a fia felépítették a Boldog Erzsébet tiszteletére szentelt templomot.) 

Mai olvasatban ez  így hangzana : 1299-ben Sámson fiai, Saul és Péter valamint utóbbinak fia, Miklós, felépítik az aranyosgerendi templomot.

 

 

 

 

 

 

 

     Ezek a legkorábbi építési feliratok magyar nyelvterületen .   (Entz Géza)

       

                                koe.jpg (115829 Byte)

    

A gótikus korszak átalakításaihoz tartoznak a templom falfestményei is : a hajó diadalív felőli oldalán két sávban elhelyezett, összefüggő képsorozat töredékei az 1989-90-es restauráció során  kerültek elő Az alsó sávban a Királyok imádásának  jelenetei láthatók.  

A szentély kereszboltozatának vaskos, életlen bordái levéldíszes gyámköveken nyugszanak és növényi rozettával díszített boltzárókőben  egyesülnek. Érett gótikára jellemző ablakai bélletét mereven hajló liliomos indákból komponált falfestmények díszítik.

                       

                      gótikus ablakbéllet

                                     

                             

                     A XV.sz.-ban készült a ny.-i hajófal  votivkeresztje is :

 

                                    votivkereszt

 

         

 

1981-82-ben tárták fel a hajó déli oldalán található két résablakot , amelyeket a többi ablakkal együtt ´89-ben új ólomkeretes üvegezéssel láttak el. Ezévben készült az új kazettás mennyezet is.

                                 

 

                                


Az 1816-ból való, kőből faragott szószék Kemény Sámuel és Bethlen Kata közös adománya. Ők építtették a torony zárószintjét, ahová az általuk adományozott új harang került. Az orgona 1842-ből származik.

 

Aranyosgerend református lelkipásztorának postacíme:
Gudor Péter
407362 Luncani
jud. Cluj
tel: 0264-369539

mobil : 0744-876854

vissza :     a főoldalra      a templomokhoz        az oldal elejére                                                

                                                                                                        Copyright   ©   Molnár Tamás    2002-2011