Rhédey Claudia emlékezete

Magyar vér folyik II. Erzsébet ereiben

A Székelyudvarhelytôl kb. hetvenöt kilométerre lévô Erdôszentgyörgyön, a falu templomával szemben általános iskola áll. Az épület a Rhédey család egykori kastélya, II. Erzsébet szépanyjának szülôháza. A kastély régi fénye mára kissé megkopott. Bár a helyiek igyekeznek rendben tartani – az elsô emeleti elôtér és a díszterem falfestményeit nemrég restaurálták –, az idô vasfoga, a pénztelenség kikezdte az épületet.   
A família történetérôl Bartos Miklós, az iskola igazgatója készségesen ad felvilágosítást. A Rhédey egyike a legrégebbi nemesi családoknak. Aba Sámuel személyében e nemzetség még királyt is adott az országnak. Erdélybe a Habsburgokkal való viszályaik miatt telepedtek le, birtokot Bethlen Gábor fejedelemtôl kaptak.   
Az erdôszentgyörgyi kastélyt 1807-ben Rhédey Claudia szülei építtették. Itt, a nyári rezidencián született a grófnô, 1812-ben. Fiatal lányként a korszellemnek megfelelôen Claudia elôszeretettel vett részt a bécsi bálokon. Egy alkalommal megismerkedett és beleszeretett a jó kiállású Württembergi Sándor hercegbe. Szerelmük viszontagságosan indult, mert a würtembergi királyság törvényei nem engedték, hogy a família hercegei rangon alul házasodjanak. Ezek után már Claudia édesapja is ellenezte a házasságot: milyen alapon titulálják rangon alulinak a családját, amikor ôsei királyi leszármazottak?!
Érckoporsóba tették
  
Az apa halála után, 1835-ben mégis megtartották az esküvôt, annak ellenére, hogy Sándor ezzel kizárta utódait a trónöröklési jogokból. Házasságukból három gyermek született. Claudia újból várandós volt, amikor útnak indult, hogy meglátogassa Grazban hadgyakorlatozó férjét. Útközben azonban elvetélt, és orvosi ellátás híján belehalt a vérveszteségbe. Közel másfél hónapig tartott, míg a grófnôt érckoporsóban hazaszállították. Utolsó óhaja szerint szülôfalujában temették el.   
Egyik fiuk, Ferenc benôsült az angol királyi családba: Mary Adelaide hercegnôt vette feleségül. E frigy elsôszülöttje, Mary Victoria, 1893-ban a walesi hercegnek, a késôbbi V. György királynak esküdött örök hûséget. Az ô fiuk, VI. György király Marina görög hercegnôvel kötött házasságából született Erzsébet, így Rhédey Claudia révén az angol királyi háznak magyar felmenôi is vannak. Ezért mondható, hogy a királynô ereiben tizenhét százalékban magyar vér folyik.   
Erdôszentgyörgy lakói ápolják a grófnô emlékét. A református gyülekezet Rhédey Claudia emléktáblája alatt imádkozik. Templomuk falán áhítattal ôrzik azt a fekete márványból faragott feliratot, amelyet a grófnô unokája, Mary Victoria walesi hercegnô adományozott a falunak. A helybéliek és a látogatók legnagyobb bánatára azonban az alagsorban nyugvó Claudia sírját nem lehet megnézni. A kriptát lezárták.
Nyakéke alapján azonosították a grófnôt
  
Utoljára 1935-ben nyitották fel a kriptát, hogy meggyôzôdjenek róla, valóban ô nyugszik ott. Az azonosításban az a nyakék segített, amelyet a grófnô állandóan viselt, s amely az emlékházban álló szobron is látható. A templom szomszédságában található épületet 1994-es megnyitása óta rengetegen látogatják. A bukaresti angol nagykövet – a dokumentumok és a családfa alapján – szintén meggyôzôdhetett arról, hogy uralkodója majd' ötödrészt magyar származású.


Az   Udvarhelyi Híradó idézett cikke   2000 febr.10-én látott napvilágot


Még néhány adat Rhédey Claudia régi emlékéhez

Az Udvarhelyi Híradó 2000. február 10-i számában megjelent, Magyar vér folyik II. Erzsébet ereiben címû megemlékezéshez fûznék néhány adatot, amely úgy gondolom, érdeklôdésre tarthat számot. Az adatokat néhai Fülöp Ferenc volt erdôszentgyörgyi református lelkipásztortól tudom. Fülöp Ferenc is az erdôszentgyörgyi templom udvarán van eltemetve.
Fülöp Ferenc volt az, aki ezt a rokonságot felújította. Amikor Erdôszentgyörgyre került lelkésznek, a templom romos állapotban volt. Ismerve a Rhédey család és az angol királyi ház közötti kapcsolatot, levél útján megkereste az angol királyi házat, és jelezte, hogy milyen állapotban van a templom, melynek kriptájában nyugszik Rhédey Claudia. Fülöp Ferenc igen nagy mûveltségû ember volt. Külföldön, fôleg Hollandiában tanult. Megfordult Angliában is. Tökéletesen beszélt hollandul, angolul és németül, így nyelvi akadálya a kapcsolattartásnak nem volt. Levelére megmozdult a királyi ház. Az angol kormány utasította a bukaresti követséget a helyzet felmérésére. A nagykövet egy szakértôi csoporttal érkezett Erdôszentgyörgyre. Angol pontossággal és takarékossággal végezték el ezt a feladatot. A renoválás alkalmával helyezték el a templomban az említett nagyméretû márványtáblát. A munkálatok alkalmával történt az említett azonosítás, a nyakék alapján. Ezt a nyakéket az elmondás szerint konfirmációja alkalmából keresztszüleitôl kapta Rhédey Claudia. Miután idegenbe ment férjhez, ezt a nyakéket állandóan hordta, ez emlékeztette szülôföldjére. Konfirmációja alkalmából szülei az erdôszentgyörgyi Egyháznak egy aranykelyhet adományoztak. Rá van vésve, hogy Rhédey Claudia konfirmálásának emlékére. A kehely ma is az egyházközség tulajdona.
A temetéssel kapcsolatban: fôúri családoknál abban az idôben nem volt ritkaság, hogy a nagy elôkészületek vagy más ok miatt nem történt meg azonnal a temetés. Ebben az esetben a nagy távolság volt az ok. A közlésbôl tudom a temetéssel kapcsolatban, hogy Württembergi Sándor, a mélyen gyászoló férj végig maga hajtotta a lovakat, sem kocsisnak, sem tisztjeinek nem adta át a gyeplôt, mondván: "Ô engem kért, hogy vigyem haza". Rhédey Claudia és parancsnok férjének népszerûségét bizonyítja, hogy a tisztikar tagjai Erdôszentgyörgyig kísérték a gyászmenetet. (...)

                                                                                                                                                                                                                                                           Tatár Tibor
 

Fenti írás az Udvarhelyi Hìradóban jelent meg


vissza Erdõszentgyörgyre