Csíkmenaság római katolikus temploma északról nézve

       Csíkmenaság római katolikus temploma

   kattints a nagyobb felbontásért

 

Csíkmenaság , az Alcsíki-medence  egyik peremfaluja 25 km-re fekszik a megyeközponttól ,Csíkszeredától. Sepsiszentgyörgyre tartva Szentkirály után  balra, a 123C jelzésű útra térve közelítjük meg .

  útelágazás Menaságra

 

 

 A helységet 1567-ben a pápai regestrum Menasság néven 67 kapuval, a Csíki-medence legnagyobb falujaként jegyzi . (Szokl. II, 221 )  Templomára utaló elsõ okleveles adat 1583-ból ismeretes ( Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek [Csík megye] földjének és népének története 1918-ig ,141)  , az épület  viszont a XIII . sz. elsõ felében már állhatott . 
alaprajz

A Kőnig Frigyes rajza és Szabó Tibor helyszíni vázlata alapján készült alaprajzot  Molnár Tamás dolgozta át.

Forrás : A történelmi Magyarország várai

   rózsaablak a sekrestye északi falán  

Ennek emléke a sekrestye oromfalába utólag behelyezett románkori rózsaablak. A ma látható késõ gótikus templomot tehát Árpád-kori alapokra , valószínüleg a XV. sz.második felében építik. Az oldalcsarnokot 1858-ban toldották hozzá, tornyát pedig 1836-ban. A déli kapu kerete részben megmaradt a kőkerítésben.  

( Szőnyi: Régi magyar templomok , 228 ) 

 

Szentélye a nyolcszög három oldalával záródik, hálóboltozata épen maradt.

 

   a szentély hálóboltozata     kődíszes boltozatos ablak a déli oldalon

A bordák kereszteződéseiben képzeletbeli címereket ábrázoló festett kis hársfapajzsok vannak felerősítve . Endes szerint  ( i.m.73–74.)  az egyik címerpajzson az ősi székely címer egyik változata ismerhető fel . A zárókövek helyén hársfakorongok díszlenek, festett, színes rozettákkal. A bordák kehely formájú ,változatos díszítésű  gyámkövekben végződnek. A bordák közét ismeretlen szerzõ festményei díszítik „A képek az Atyát, a Fiút, a Szentléleket, egy angyalt, két repülő angyalfejet, Dánielt az oroszlánok barlangjában, valamint a négy evangelistát ábrázolják, továbbá Pál apostolt, Illés prófétát, Szent Pétert, Mária Magdolnát, Szent Borbálát, Szent Katalint, Szent Ilonát, Szent Zsuzsanna mártírt, Szent Klárát, Szent Annát, Szent Margit skót királynőt, Óniást, Sofóniást, Ézsaiást, Essaciást és egy azonosítatlan alakot ” (Demény István Pál – M. László Zsuzsanna: A Hargita megyei gótikus falfestmények ikonográfiája. Csíkszereda, 1979 )  A keleti szentélyboltozaton az oltár felett  Nap- és Hold ábrázolást látunk, néhány alsó bordaközt reneszánsz virágmotívumok töltenek ki.

        szentségtartó fülke

 

A szentély fali szentségfülkéje a XVI. század első feléből származik,csúcsíves vakárkádokkal, reneszánsz levéldíszekkel. (Batthyaneum. I. 108–109.; Balogh J.: Az erd. renaissance. 99, 221.) A déli oldalon két, kődíszes gótikus ablak maradt ránk jó állapotban. Bélletüket csak részben feltárt virágmotívumok díszítik. Ugyanígy feltárásra várnak a szentély mészréteg alatt rejtőzködő festményei . A diadalív szentély felőli oldalát is freskó borítja.

 

       a diadalív festményeinek egy részlete 

          A kép alatt a következő felirat olvasható :  Ezen falfestmény az 1928.javítások alkalmával tűnt elő.Kijavítását Herman Gyula végezte. A javítási költségeket Adorján Ferencz kereskedő fedezte. A képek az öt prófétát ábrázolják.

A szentély északi falán látható AE.T.H. ANO 655 felirat egy restauráció évszámát jelölheti. Ekkor festhették át a címerpajzsokat, melyek ezáltal elvesztették jellegüket. 

 

                

 

Ugyancsak ebben az évben történhetett  a hajó barokkos átalakítása, melyet  lapos mennyezetettel láttak el.   Egyes források 1665-ös festett kazettás mennyezet valamikori meglétéről is tudnak. 

                      Menasági templombelső

Ezt keresve bukkant rá az 1940-es években Szervátiusz Jenő , ( a templomkert északi bejáratánál álló, az első világháború hőseinek emlékét idéző „Sebesült katona”  alkotója) a templom padlásán a csíksomlyói faragó-iskola egyik kallódó darabjára , a 120 cm magas 15. sz-i Mária-szoborra . (Nagy Béla, 1941 ,  Mihály Ferenc, 1998.)  Ez az alkotás meglepő hasonlóságot mutat a csíkszenttamási Madonnával . Mihály Ferenc szovátai restaurátor műhelyéből 2000-ben került vissza a templomba .    

A menasági templom talán legnagyobb értékét , a barokk szárnyas oltárt 1915-től a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik , jelenleg  a Magyar Nemzeti Galéria " Késő gótikus szárnyasoltárok " kiállításán tekinthető meg. Az oltár közepén álló Mária-szobor 1543-ban, a táblaképek valószínűleg korábban, az 1520-as években készülhettek , Dürer metszetek nyomán. (Mihály Ferenc, 1998.)

             DSCF6850 oltar2.jpg (640265 Byte)

A hagyományok szerint :    „ Höltövényben ( Heldsdorf )   a reformatiókor kidobták a szászok,de egy potyandi szekeres ott menvén el, a szobor megszólalt,hogy : Vigy magaddal ” ( Orbán Balázs: Székelyföld leírása ) Talapzatán a Regina celli ( ! ) letare 1543  felirat olvasható. A szárnyak festett képein Jézus élete az angyali üdvözlettõl a feltámadásig , az oromban Szent Anna Máriával és a kis Jézussal.  A szárnyképek rokonságot mutatnak a csíkszentléleki szárnyasoltár képeivel. (Szőnyi: i.m. 232.; Balogh J.: i.m. 148, 150, 303.; Batthyaneum. I. 97–98.; Orbán: i.m. II. 41.; Endes: i.m. 77–78.; Rados: Magyar oltárok. 60.; Bíró: Erdély művészete. 69.)  Valószínüleg nem egy mester kezeműve. 

A régi szárnyasoltárt a 19.sz. közepe táján a jelenleg látható „modern aranyozott“ szorította ki helyéről . Dr. Haynald Lajos püspök hívta fel a menaságiak figyelmét a félretett oltár értékére, Miklós Gergely plébános pedig annak tiszteletére felépíttette a déli mellékhajót . ( Csíkmenasági templomismertető )  

                               

                                     
      

A négyemeletes torony 1836-ban épült. Bejárója későgót csúcsíves kőkeretű . 

 

                                                  

     Két harangja közül a régebbi és nagyobbik , 1542-bõl  származik( felirata: O REX GLORIAE VENI IN PACE 1542 ) 

A másik 1604-ből való. Utóbbit 1835-ben újraöntik, reá alkalmazva a régi felírást: „O rex gloriae Jesu Xte, Veni in pace. Paulus, fudit. A.D. 160 "  (Batthyaneum. I. 103.; Orbán: i.m. II. 41.)                              

 

Háttérinfók : 

A Csíki Hírlap cikke a templom felújítási munkálatairól 

Menaságról

Csíkmenaság honlapja

A falu Csíkszentgyörgy községhez tartozik. A községnek a 2002-es népszámlálási adatok szerint a következő nemzetiségi összetétele volt :

Összes Román Magyar Cigány
4891 26 4658

207

 

Csíkmenaságon 729 katolikus él.

A falu plébánosa: T. Bíró Lajos 
Postacím: 537041-Armăşeni 461., Com. Ciucsângeorgiu, jud. Harghita
Tel. 0266-331.617 


   vissza  :        a templomokhoz        a főoldalra        a lap tetejére 

 

 

 

                                                                                                            Copyright ©   Molnár Tamás       2002 - 2009