A Csente- tető alatt , a Bodoki havas lábánál a Besenyő völgyében a nyolcvanas évek második felében a patak elzárásával víztárolót alakítottak ki  Azóta  megépültek már az első hétvégi házak s az út felől tudakozódván a horgász kétszer vonja meg a vállát : először, mert nem érti mit kérdezek , megaztán, honnan is tudhatná :  messziről hozta a komája őt  ide ...
       Sepsibesenyő református temploma . A felvétel Sepsiszentgyörgy honlapjáról származik. A képre kattintva odajutsz.
A helység neve 12.sz-i besenyő településre utal .1332-ben Besenszsed , Besenzd , 1448 Besenyiw - ként fordul elő az oklevelekben. A Monumenta Vaticana szerint 1332-ben már plébániatemploma van , papja Miklós : „Nycolaus sacerdos de Besenczsed solvit VI antiquos et II lyliatos” (Entz) 1514-ben Matios a plébánosa („ presbiter de Besenew“) 

Pusztuló falu . Sepsiszéki Nagy Balázs „ Székelyföld falvai a XX. század végén” c. könyvében úgy tudja 1996-ban ,hogy bár a hivatalos adatok 338 magyart és 4 cigányt tartanak számon  , a lakosságnak mintegy fele cigány nemzetiségű . Felekezeti megoszlás szerint 328 református ,13 katolikus ,1 pedig evangélikus . Az 1966-os népszámlálás óta 100-al csökkent az itt élők száma. „ A magyarok fogyásának fő okozója a ma is zajló elvándorlás mellett a sok terméketlen házasság , mely jelenség a közösségre jellemző endogámiával is magyarázható” Sepsiszéki továbbá : „ Orvosi rendelő a faluban nincs...sürgősségi esetben egyetlen telefon áll” rendelkezésre .....„ Besenyőn két olyan létesítmény van ,melyekből az itt élőknek semmi hasznuk sincs. Egyik...a gyermektábor , ahová nyaranta az ország kőlönböző részéből érkeznek vakációzó iskolások ” a másik a víztároló ahol a főleg sepsiszentgyörgyi és brassói városlakók gyakran hajnalig tartó tivornyáinak lehetünk szem -és fültanúi...

 

Léstyán Ferenc felvétele         

  Szt.-Mártonról elnevezett templomának építését a 13.sz-ra teszik .

  Huszka József így ír róla a Székely Nemzeti Múzeum Értesítőjében,  1891-ben :

" Háromszékmegye egyik legrégibb temploma a besenyői.Jelen alakjában ... számtalan újraépítés és toldás nyomait mutatja. Legrégibb része valószínűleg a templomhajó. A repedezett boltíveivel összedőlni akaró szentély ( azóta össze is dőlt ,szerk.megj.) , alkalmasint a XVI. század első felében épült hozzá, míg a torony felső része és a tornyot a templommal összekötő csarnok egészen az újabb korban keletkezett. A templom alapfalainak letételét még a román, vagy legalább is az átmeneti ízlés korába kell tennünk, fennmaradt ornamentális műalakjai miatt. Az eklézsiának semminemű okirata nincs a templom, vagy a falu multjára nézve, s így mivel még hagyományra sem tudtam akadni, bármennyit kérdezősködtem is, a templom kora csupán csak megmaradt műdarabjaiból határozható meg. "

  A templomot 1887-ben alakítják át mai formájára

  " A minden áttörést nélkülöző északi fal itt is, mint az összes székelyföldi templomokban, teljesen ki volt festve. A fal magassága azonban, nehogy az alakok túlnagyok legyenek, két egymásfölötti képsorozatot követelt s így több legendai vagy bibliai tárgy festését tette lehetővé.

Az északi falon alkalmazott legenda-tárgyakra nézve szabályul kimondhatjuk, hogy közvetlen a mennyezet alatt mindig szt. László legendája foglal helyet. Így találtam ezt az összes székelyföldi templomoknál s így van ez Besenyőn is "   írja továbbá Huszka.

 

               felül a Szt.-László-,  alatta a Szt.- Margit-legenda ( Huszka nyomán )

 

     harcjelenet   Szt.-László a harcban  Ezen tények ismeretében kijelenthetjük, hogy Sepsibesenyő régi temploma valaha az egyedüli volt  a Kárpát-medencében, amelynek két, egymással szemben fekvő falát  egy-egy  Szent László-legenda díszítette. Míg az északi fal 14.sz-i legendájának egy elenyésző kis részletét a karzat magasságában a mai napig is láthatjuk,a déli oldal 100 évvel későbbi festményét csak Huszka rajzairól ismerjük. 

 

Több képe  tanúskodik viszont arról , hogy bibliai tematikájú freskók is díszítették a falakat , úgymint Antiochiai Szent Margit legendája vagy az itélet napjának képsorozata ( rendhagyó módon,  Szent István királyt Krisztus jobbján ábrázolva !)     

     

                 

1689-ben készült kazettás deszkamennyezetét az 1887-es átalakítás során lebontják ,  az északi fal  14-15. sz-i  Szent László legendáját  ill. Szt.-Istvánt ábrázoló falképeit bemeszelik. Huszka József alább látható akvarelljei örökítették meg őket . ( A képeket  a Néprajzi Múzeum  közli honlapján.)

        

                        

         

                                                                     Huszka még így látta 1882-ben a sepsibesenyői templom Szent László-legendáját .

               A Szent László-legenda alatti regiszterben Malonyai megállapítása szerint  "...a Margit-legenda határozottan régibb keletű, mint az itélet napjának képsorozata " 

                                                     

 

                                         Az egyedüli , 1995-ben  újra feltárt és ma is látható részlet az orgonakarzat magasságában található . 

                         freskótöredék a karzaton                                                                             a Szent László- legenda 1995-ben feltárt részlete

                                                                                    A feltárt  töredék valószínűleg az  alábbi csatajelenetet  része lehetett

                                                                                   

Eltekintve attól , hogy a falképek feltárására a közeljövőben sem fog sor kerülni , a Román Műemlékvédelmi Minisztérium nem engedélyezi , hogy a szembenlevő , 19.sz.-i , tehát középkori festményt nem takarható falon a nedvesség felszívódását megakadályozó munkálatokat végezzenek , holott ez helyi erőforrásokból megoldható lenne.   2002-es állapot                                                   Dan Iorga alábbi fotóján úgy néz ki, hogy azóta beindultak már a munkálatok .

                                                                

  

        besenyői templombelső                              Dan Iorga fotója
 

EZ  VOLT Sepsibesenyő református lelkipásztorának postacíme : Pap Attila  4072 Pădureni str. Bisericii nr. 33 jud. Covasna tel: +40-267-345917 .

jelenleg Marosi Károly dálnoki lelkipásztor  látja el a falu református közösségének lelkigondozását .

Ide tartozik : Besenyőn nem repül a sült galamb  ( riport )

             új    A román tv magyar adásának műsora    új 

 

vissza                 a főoldalra       a templomokhoz     a lap tetejére

                                                                                                                                         ©     Molnár Tamás  2003-2011