„ A Szépmező nyugati, Oltra néző oldalán ...fekszik, még pedig nagyon regényesen Kilyén “  ( Orbán Balázs, a XIX.sz végén ) 

    

          Sepsikilyén mûemléktemploma

    Sepsikilyén unitárius temploma

  Ezt manapság így mondanánk : elindulunk Szentgyörgyről a brassói úton s egykettőre kint vagyunk Kilyénben . Jobbra  kell letérni a főútról,  egy meredek dűlőn leereszkedve érkezünk a frissen renovált templomhoz.

               Sepsikilyén, falu a város szorításában

  A Monumenta Vaticana  1332-ben , Kylien-ként említi először. Az 1567-es regestrum Kyllyen-t 22 kapuval jegyzi , míg 1591-ben Killiyenfalvaként szerepel az írásokban. Orbán Balázs rosszallóan jegyzi meg, hogy  „ nevét Benkő egy kissé erőlteve Sz.-Chiliántól származtatja." A falunak a 18. sz.-ban református és unitárius anyaegyháza is van . Később az unitáriusok megfogyatkozásával az anyaegyház székhelye Sepsiszentgyörgyre tevődik át. 

 

A megyeszékhely  ipartelepétől mindössze egy km-re fekvő falu 13.sz-i unitárius műemléktemplomáról híres . Az  eredetileg torony nélküli épület település 12.sz.-i temetőjére építetődött . Szentélyének északi oldalához egykoron kis méretű sekrestye is csatlakozott.  A 15. sz-ban  átépítésekre került sor, amikor  „ a félköríves apszist lebontották, helyébe a hajóval egyenlő szélességű, poligonális, boltozatos szentély került. A hajó falait megmagasították, a régi déli bejáratot befalazták, elé támpillért építettek. A szentélyhez új sekrestyét toldottak, a bejáratot élszedett, későgótikus kőkerettel díszítették. 

    alaprajz      a befalazott sekrestyeajtó,szentségtartó fülke és keresztelõmedence

A szentély déli és délkeleti falaiba kőkeretes mérműves ablakokat helyeztek el. Az új déli bejárat csúcsíves portálján olvasható 1497-es évszám az átépítés idejéről tanúskodik” ( Máté László) A töredékesen megmaradt, díszítőfestéssel övezett szentségfülkén is ezt az évszámot olvashatjuk. 

               késõgótikus déli kapu              mérmûves ablak a déli szentélyfalon

  „Az 1802-es rendkívüli erősségű földrengés során a szentély boltozata leomlott, a falak megsérültek, a délkeleti mérműves ablak kőkerete teljes hosszában megrepedt. A földrengést követő helyreállítás újabb átalakításokhoz vezetett. A leomlott boltozat helyébe a szentélyt kazettás mennyezettel födték le, amelynek motívumai megegyeztek a hajó 1799-ben készített kazettás mennyezetének díszítményeivel.  A déli bejárat portálját kibontották, díszesen faragott köveit a harangtorony és az újabb déli portikusz építésénél falazóanyagként használták fel. A gótikus ablakok mérműveit befalazták, a nyílásokat lecsökkentették. A nyugati bejárat elé favázas, téglafalazású harangtornyot építettek. A templomot ebben a formájában szemlélhette Orbán Balázs a 19. sz.végén”- írja továbbá Máté László.

                   Kilyéni templombelsõ  2006 nyarán

A hajó falait , valószínüleg a 14.sz.második felében, Jézus életéből vett jelenetekkel és a Szent László legendával díszítették . ( A falfestményeket 1885-ben Huszka József rajzolja le , felbecsülhetetlen értékű alapanyagot szolgáltatván ezáltal az utókor restaurátorainak . Id. Nemes Ödön 1896-ban tart róluk előadást a Kemény Zsigmond Társaság ülésén  „Néhány székelyföldi freskóról” címmel .  Ugyanitt ismerteti a derzsi, sepsibesenyői gelencei, bibarcfalvi, a székelydályai , valamint az erdőfülei és homoródszentmártoni falfestményeket . A Szent László-legenda utóbbi két ábrázolását ma már nem láthatjuk )  

 

 Ide tartozik  :

Szent László legendája

Diós István: A szentek élete c. mûvébõl : Szent László király

Szent László legenda Székelyföldi freskókon 

 

        Huszka József freskómásolata a déli hajófalról 1885-bõl

  A  hajó déli falának festményei három szinten helyezkednek el . A szentély felől indulva legfelül az Utolsó Ítélet képeit látjuk : Mennyei Jeruzsálem, -a kiválasztottak városa ; a mandorlás Krisztus, oldalán hat-hat apostollal , alattuk,  Krisztustól jobbkézre egy,  üdvözült lelkekért fohászkodó térdeplő női szentet ,  balra tőle a rászorulókért imádkozó Köpönyeges Mária alakját látjuk .               

                                                               Felső kép: Huszka József 1885-ös akvarellje a déli falról . Alul: a déli fal „Utolsó Ítélete“ - 2006 nyarán. (illesztett kép)

          Utolsó ítélet.( illesztett kép )      

A középső regiszter a déli kapu bal oldalán álló férfi szenttel kezdődik, (bal alsó kép ), ettől jobbra , elpusztult festmények után két férfi szentet ábrázoltak, akiket egy, a karján gyermekét tartó női szent  követ ( Anna vagy Mária ? ) .( lásd Huszka akvarelljét ) Végül , könnyen felismerhetően , az  Utolsó vacsora jelenetét valamint  Júdás csókját és a római katona fülét levágó Pétert látjuk . ( középső és jobboldali kép )  : 

      férfi szent a déli kaputól balra         utolsó vacsora            Júdás csókja , elõtérben a római katona fülét levágó Péter

Az alsó regiszter  valószínüleg - ma már alig felismerhető - díszítőmotívumokból állhatott . Ez töltötte ki a nyugati -és északi  fal alsó sorait is .

A nyugati  fal  központi részén Jézus szenvedéstörténetének mozzanatai elevenednek meg , ami később az északi falon, a keresztrefeszítés jelenetével fejeződik be. ( A nyugati fal felső regiszterében  feltehetőleg a Szent László legenda kezdőképeit lehetett látni ) . 

                            rálátás a nyugati  és az északi hajófalra            
 

Kilyén Szent László-legendáját az északi hajófalon találjuk . Részletes az üldözési jelenet : baloldalt dárdás,pajzsos,sisakos, páncélos magyar és kun sereg csap össze, ebből válik ki a hátrafelé nyilazó kunt üldöző glóriás László király alakja .(Összességében, a kun harcosok csoportja igen jó állapotban maradt meg )  

 

Ütközet         Üldözés
                                     

                                                  Birkózás és lefejezés

    Az északi fal Szent László legendája alatt a nyugati oldalon elkezdett   Jézus-ciklus    folytatódik.

                     a déli fal külsõ freskói                    
A déli hajófal külső oldalán is falképekre bukkantak, ezekből a restauráció során három részletet tettek láthatóvá. Tematikájukat illetőleg csak találgatásba tudnánk bocsájtkozni.

 

1977-ben újabb földrengés sújtotta a települést. Az ekkor használhatatlanná vált templom helyreállításához 1994-ben fogtak hozzá . A restaurálást javarészt román állami támogatásból végezték, de jelentős támogatást nyújtott a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma  is,1999 és 2004 között mintegy 7 millió forintot fordítva a vidék egyik legjelentősebb gótikus műemlékének megmentésére. A templom újraavatására 2004 novemberében került sor . 

Kilyénnek már régóta nincs külön papja, a  közeli Sepsiszentgyörgy szórványaként működik.  A szentgyörgyi unitárius egyház a következő címen érhető el :

20055 Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, str. Kós Károly nr. 2
Tel: 0267/313813, fax: 0267/352056
Lelkész: Kovács István, tel: 0267/311628, Mobil: 0745/146262
Villámposta:
kovacs.unit@planet.ro                                   

vissza        a főoldalra             a templomokhoz                az oldal tetejére
 

                                                             Copyright ©    Molnár Tamás  2006